Skip to Content

Languages

Yuva Prashikshan Shibir at Vivekananda Kendra Dadar

Vivekananda KendraYuva Prashikshan Shibir on 18th july 2015 @ Vivekananda kendra Dadar Branch. Total 70 students taken prashikshan of Swadhya varga (Study circle) and sanskar varga.