One Day Youth Workshop held at Vivekananda kendra Prashikshan va seva Prakalp